Проект и главна цел: № BG16RFOP002-6.002-0723 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност».

Бенефициент: «Джулия Контогруни“ ООД

Обща стойност: 70 840 лв., от които 35 420 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 16.09.2022г.

Кратко описание на проекта: Изграждане на топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени към външен въздух (сандвич панели) с цел подобряване на енергийната ефективност на дружеството, което от своя страна ще доведе до възстановяване на "Джулия Контогруни" ООД от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.

Постигнати резултати: Подобряване на енергийната ефективност чрез понижаване консумираното количество ел.енергия с до 45% - 50%, намаляване на топлинните загуби и повишаване комфорта при работа в работните помещения, което от своя страна ще допринесе за оптимизиране на разходите, подобряване на паричните потоци, респективно на четирите измерителя на бизнеса в "Джулия Контогруни" ООД: персонал, операции, верига на доставки и приходи. С изпълнението на проекта „Джулия Контогруни“ ООД ще повиши конкурентоспособността и понижи енергийната интензивност както на ниво отделна производствена единица (за самото си предприятие) така и като цяло за икономиката на Република България.

Край на изпълнение на проекта: 16.07.2023г.
Untitled-1.png